30 листопада 2020, понеділок

Як вiдбувалося дистанцiйне навчання у Кропивницькому

Дистанцiйне навчання потребує iнших пiдходiв, об’єму годин  i домашнiх завдань, нiж очне. I з цим справились далеко не всi школи мiста – дослiдження Батькiвської ради Кропивницького, iнформує Златопiль.

Шкiльне навчання пiд час карантину викликало шквал дискусiй i виявило чимало проблем в системi освiти. Щоб не бути голослiвними, експерти ГО «Батькiвська рада Кропивницького провели опитування батькiв, розiслали запити у школи, проаналiзували сайти навчальних закладiв, управлiння освiти та методичних центрiв.

В результатi отримали данi, якi узагальнили в дослiдженнi «Дистанцiйне шкiльне навчання у Кропивницькому: мiфи та реалiї», яке публiчно презентувала 30 червня його авторка, юристка  та заступниця керiвника громадської органiзацiї «Батькiвська рада Кропивницького» Євгенiя Захарченко.

Що дiзналися з вiдповiдей на запити шкiл

На запити громадськї органiзацiї детально вiдповiли адмiнiстрацiї ЗОШ № 37, ЗОШ № 10, СЗОШ № 3, НВО «Мрiя»,НВО № 31, Наукового лiцею, Завадiвської гiмназiї, ЗОШ № 4, Гiмназiї iм. О. Журливої, Кущiвської гiмназiї та ГНТН. Усього надали вiдповiдь 34 заклади освiти, 24 з них вiдповiли узагальнено, без зазначення конкретної кiлькостi онлайн урокiв, 10 закладiв надали детальну iнформацiю.

Найiнформативнiшою є вiдповiдь НВО № 37, в якiй зазначено детальну iнформацiю про кiлькiсть онлайн урокiв щодо кожного класу та кожного предмету. Згiдно вiдповiдi  Гiмназiї нових технологiй навчання,  за 3 мiсяцi карантину для восьми класiв, в яких навчається 248 дiтей, вчителями цiєї  гiмназiї було проведено 2908 онлайн урокiв.

А у Кущiвськiй гiмназiї(ЗОШ №30)  проаналiзували свої недолiки та переваги, надали рекомендацiї батькам та дiтям, провели для вчителiв провела онлайн тренiнги.

Кiлька шкiл так i не надали вiдповiдь на iнформацiйний запит: СЗОШ №1 та № 14, НВО № 8, № 16 та № 26, Гiмназiя iм. Шевченка, ЗОШ № 38

537 анкет заповнили батьки учнiв

Участь у анкетуваннi, проведеному ГО «Батькiвська рада Кропивницького» взяли 490 осiб, якi заповнили 537 анкет. 96 % – мами, 4 % – татусi. Найактивнiше заповнювали анкети(всього їх 537) батьки учнiв «Вiкторiї – П» – 126 анкет,  в ЗОШ № 4 – 120 анкет, в НВО № 1 – 68. Не брали участь у голосуваннi батьки учнiв  ГНТН, гiмназiї iм. О. Журливої, Лелекiвської та Гiрничої гiмназiй, НВО № 33 та 38.

Батьки повiдомили, що в цiлому заклади освiти вчасно реагували на звернення батькiв та учнiв i зворотнiй зв’язок був. Оперативно вiдповiдали – 85%, час вiд часу – 8 %, немає зв’язку – 7 %.

Щодо кiлькостi завдань, то ¾ батькiв зазначили, що їх кiлькiсть пiд час дистанцiйного навчання була нормальною( 76 % вiдповiдей – нормальна,23 % – надмiрна, 1 % – недостатня).

Також батьки розповiли, якi формидистанцiйного навчання використовували навчальнi заклади:  78 % – вiдеоуроки, 69 % – презентацiї вчителя, 68 % – посилання на вiдео, 50 % – GOOGLE-форми, 30 % – вiдеоуроки МОН.

Батьки також вiдповiли, що їх дiти хотiли б, щоб пiд час навчання учнi частину матерiалу опановували дистанцiйно, а частину – очно. При цьому кожнiй третiй дитинi дистанцiйна форма навчання не сподобалась.

 • 41% – хочуть частково вивчати матерiали дистанцiйно, частково – очно,
 • 30 % – не подобається,
 • 23 % – подобається,
 • 6 % – не вiдчули рiзницi.

А от ставлення батькiв до навчання на карантинi бiльш однозначне:

46 % – не подобається, 41% – хочуть, щоб частина матерiалiв вивчались дистанцiйно, частина – очно, 8 % – немає рiзницi i лише 5 %  думають перевести на дист. навчання.

Найефективнiшим iнструментом при дистанцiйному навчаннi батьки визначили вiдеоуроки. За них проголосували 70% батькiв. Конференцiї – 70 %, презентацiї з аудiозаписами – 44 %, вiдео вчителя – 37 %.

Також пiд час анкетування батьки залишили побажання та зауваження щодо роботи закладiв освiти пiд час карантину. Цi побажання та зауваження батькiв будуть знеособлено переданi школам. Щодо органiзацiї закладiв освiти навчання пiд час карантину, то батьки оцiнили його так: на вiдмiнно – 65 %, задовiльно  –  29 %, не впорався      – 6 %.

Побажання батькiв учнiв

Серед пунктiв анкетування були i побажання батькiв. Наводимо тi, якi зустрiчаються найчастiше:

 • Менше критики, бiльше пiдтримки дiтям
 • Проводити бiльше вiдеоконференцiй
 • З предмету «iноземна мова» – вiдеоконференцiї обов’язковi
 • Унiфiкацiя пiдходiв, створення єдиного ресурсу, з якого зрозумiло, де якi уроки шукати
 • Навчити дiтей початкової школи на уроках iнформатики працювати на платформах
 • Електронний щоденник
 • Робота дiтей групами, спiлкування, спiльнi проекти
 • Бiльш якiснi тести
 • Систематичний контакт вчителiв з дiтьми
 • Якщо посилання на вiдео, то воно має бути якiсним

                         Що дiзнались з сайтiв шкiл та методичних центрiв

    Також експерти Батькiвської ради проаналiзували сайти шкiл мiста . Так в НВО № 35 не проведення  вiдеоурокiв обґрунтували  рiшенням батькiвського комiтету, який  визнав вiдеоуроки  неефективними. На сайтах гiмназiї № 9 та НВО № 35 викладенi презентацiї, якi зробленi вчителями iнших закладiв освiти. Що зроблено вчителями саме цих двох закладiв – незрозумiло. На сайтi НВО № 33 в роздiлi «Дистанцiйне навчання» викладено лише нормативно-правовi акти щодо дистанцiного навчання, рекомендацiї та листи МОН. А в Козацькiй гiмназiї та НВО № 6 закрили доступ до матерiалiв з дистанцiного навчання. Аналiз сайтiв навчальних закладiв характеризує достатнiй рiвень пiдготовки до дистанцiйного навчання СЗОШ № 3 (дiти з особливостями слуху), ЗОШ № 37, «Вiкторiя – П» ,НВО «Мрiя», ЗОШ № 2, Педагогiчний лiцей (саме лiцей, а не НВО № 18, що входить до Наукового лiцею), гiмназiї  iм. О. Журливої, НВО № 31, ГНТН.

Дослiдження заторкнуло i роботу центру методичної та соцiально-психологiчної служби управлiння освiти Мiської ради мiста Кропивницького(скорочено –  ЦСМПС) та Кiровоградського обласного iнституту пiслядипломної педагогiчної освiти iменi Василя Сухомлинського(скорочено – IППО). Громадська органiзацiя проаналiзувала сайти цих освiтнiх установ

На сайтi ЦСМПС iнформацiя про платформи та iнструменти, якi вчителi можуть використовувати у своїй роботi, опублiковано 17 травня 2020. Тобто через 2 мiсяцi пiсля початку карантину та за 1 тиждень до закiнчення навчального року. В опублiкованiй iнформацiї майже повнiстю повторено лист МОН, з роз’ясненням про платформи та iнструменти.

Також згiдно опитування 423 вчителiв, лише 0,6% повiдомили, що вважають корисними проведення вебiнарiв та тренiнгiв методичним центром. Вчителi вважають, таке витрачання часу є недоцiльним, адже заходи, органiзованi ЦСМПС, будуть неiнформативними.

За час карантину жодної iнформацiї про проведення навчання вчителiв в IППО не знайдено.

Мiфи, якi вдалось спростувати пiд час дослiдження

МIФ 1: у Кропивницькому є школи з дистанцiйною освiтою

Нi, у Кропивницькому є школи з ЕЛЕМЕНТАМИ дистанцiйної освiти, окрiм ГНТН, яка не має офiцiйного статусу закладу дист. освiти.

МIФ 2: дистанцiйна освiта така ж, як i очна освiта.

Нi. Обсяги матерiалу, домашнiх завдань, часу навчання мають бути меншими, а частина предметiв – об’єднана.  Не можна арифметично додавати час в школi до часу на домашнi завдання, щоб  визначити, скiльки годин на день дитина має займатись дистанцiйно. Деякi предмети необхiдно об’єднати, щоб скоротити час перебування дiтей перед комп’ютерами. Якщо з дистанцiйнi матерiалiв є лише посиланням на вiдео в ютюбi та презентацiї – це не дистанцiйне навчання, а самоосвiта, тому у таких випадках не має бути домашнiх завдань, адже дитина самостiйно опановує новий матерiал.

Мiф 3: Вчителi не забезпеченi технiкою.

1982 вчителя Кропивницького, 2034 одиницi компютерної технiки у школах.

У вiдповiдi на запит «Вiкторiя – П»,  зазначено,  що запропоновано вчителям за потреби взяти додому ноутбуки. Незначна нестача технiки в: Шевченкiвськiй  гiмназiї, Вiкторiї-П, Науковому лiцеї, Колегiумi, СЗОШ №1 та № 14, Лелекiвськiй  та Новомиколаївськiй гiмназiях, НВО № 20 та № 32.  

НВО № 25 надало вiдповiдь, що вчителi не проводили онлайн урокiв, адже не мали технiчної можливостi. Паралельна вiдповiли, що вчителi працювали в ГУГЛ-формах, PadLet та на iнших платформах.

Мiф 4: IППО та ЦМСПС УО потрiбнi.

Пiд час карантину ЦСМПС недостатньо допомагав вчителям. IППО – судячи з iнформацiї на сайтi, не проводив вебiнари, тренiнги, не записував вiдео.

Мiф 5: неважливо хто викладає дистанцiйно.

Найефективнiшими виявились методики, напряму пов’язанi з особою вчителя:

 • вiдеоконференцiї;
 • презентацiї вчителя з аудiозаписами;
 • вiдео, знятi вчителем.

До дистанцiйного навчання серед шкiл Кропивницького були готовi одиницi, оскiльки таких шкiл в мiстi немає, є школи з «елементами ДН».

Дослiдження проведено в рамках проекту «Активнi батьки Кропивницького» за пiдтримки Європейського фонду пiдтримки демократiї.

 

Як вiдбувалося дистанцiйне навчання у Кропивницькому
Оцінити цей запис

elflora

Коментарі

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований